Photocopy

Đăng vào 22/03/2017 00:00:00}

* Thư viện trang bị hệ thống máy Photocopy tự động để đáp ứng nhu cầu sao chụp tài liệu của bạn đọc.

* Địa điểm nộp tiền và kích hoạt tài khoản photocopy: Phòng Bổ sung - Biên mục (D101)