Thông báo

Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn từ ngày 10/7 - 14/7/2017
Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn từ ngày 10/7 - 14/7/2017
 
Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn từ ngày 3/7 - 7/7/2017
Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn từ ngày 3/7 - 7/7/2017
 
Thông báo về việc thu hồi tài liệu đối với sinh viên K41
Thông báo về việc thu hồi tài liệu đối với sinh viên K41
 
Thông báo thời gian phục vụ của thư viện từ ngày 26/6/2017
Thông báo thời gian phục vụ của thư viện từ ngày 26/6/2017
 
Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn từ ngày 26/6 - 30/6/2017
Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn từ ngày 26/6 - 30/6/2017
 
Thông báo về việc phục vụ giáo trình học kỳ phụ
Thông báo về việc phục vụ giáo trình học kỳ phụ
 
Thông báo về việc khai thác, sử dụng tài liệu số
Thông báo về việc khai thác, sử dụng tài liệu số
 
Thông báo về việc thu hồi tài liệu đối với sinh viên Khóa 38
Thông báo về việc thu hồi tài liệu đối với sinh viên Khóa 38
 
Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn từ ngày 19/6 - 23/6/2017
Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn từ ngày 19/6 - 23/6/2017
 
Thông báo nghỉ phục vụ
Thông báo nghỉ phục vụ
 
Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn từ ngày 12/6 - 16/6/2017
Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn từ ngày 12/6 - 16/6/2017
 
Thông báo thời gian phục vụ của thư viện từ ngày 19/6 - 23/6/2017
Thông báo thời gian phục vụ của thư viện từ ngày 19/6 - 23/6/2017
 
Thông báo nghỉ phục vụ
Thông báo nghỉ phục vụ
 
Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn từ ngày 5/6 - 9/6/2017
Danh sách sinh viên mượn tài liệu quá hạn từ ngày 5/6 - 9/6/2017
 
Thông báo về Thư viện số dùng chung của Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc
Thông báo về Thư viện số dùng chung của Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc
 
Chương trình dùng thử CDSL điện tử chuyên ngành luật của nhà xuất bản IG publishing và Oxford
Chương trình dùng thử CDSL điện tử chuyên ngành luật của nhà xuất bản IG publishing và Oxford
 
Thông báo mời sử dụng Thư viện số tài nguyên nội sinh của Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông báo mời sử dụng Thư viện số tài nguyên nội sinh của Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
 
Thông báo về Ngày hội sách và Văn hóa đọc năm 2017
Các hoạt động của Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2017
 
Thông báo Chương trình dùng thử bộ sưu tập “Intellectual Property Law Collection”
Thông báo Chương trình dùng thử bộ sưu tập “Intellectual Property Law Collection”