Thông báo

Thông báo về Thư viện số dùng chung của Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc
Thông báo về Thư viện số dùng chung của Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc
 
Chương trình dùng thử CDSL điện tử chuyên ngành luật của nhà xuất bản IG publishing và Oxford
Chương trình dùng thử CDSL điện tử chuyên ngành luật của nhà xuất bản IG publishing và Oxford
 
Thông báo mời sử dụng Thư viện số tài nguyên nội sinh của Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông báo mời sử dụng Thư viện số tài nguyên nội sinh của Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
 
Thông báo về Ngày hội sách và Văn hóa đọc năm 2017
Các hoạt động của Ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2017
 
Thông báo Chương trình dùng thử bộ sưu tập “Intellectual Property Law Collection”
Thông báo Chương trình dùng thử bộ sưu tập “Intellectual Property Law Collection”