Dịch vụ

Đào tạo người dùng tin
Đào tạo người dùng tin
 
Truy cập mạng Internet, wifi
Truy cập mạng Internet, wifi
 
Mượn về nhà
Mượn về nhà
 
Đọc tại chỗ
Đọc tại chỗ
 
Phòng thảo luận nhóm
Phòng thảo luận nhóm
 
Tư vấn, hỗ trợ bạn đọc
Tư vấn, hỗ trợ bạn đọc
 
Photocopy
Photocopy